برنامه زمانبندی جلسات شورای اسلامی شهر امیدیه در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۶

 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۷/۲۵
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۸/۹
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۸/۲۳
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۹/۷
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۹/۲۱
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • دو شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
 • سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


جلسات کمیسیونهای تخصصی شورا و هیأت رئیسه در روزهای قبل از جلسه تشکیل می شود.

به غیر از روزهای مشخص شده، در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل می گردد.

جلسات رأس ساعت ۱۶ برگزار می گردد.