۱۳۹۸-۰۴-۱۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر هزینه اعزام خانواده های محترم […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، جهت […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد پروژه […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد قطعه […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، نظر به اتمام قرارداد تفکیک […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد جهت […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد وسایل […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه    نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد مبلغ […]
۱۳۹۸-۰۲-۳۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۵ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری […]