۱۳۹۷-۰۴-۱۹

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد جهت رفاه پرسنل […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه  شهرداری در نظر دارد نگهداری تأسیسات […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد بهره برداری از […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد نسبت به اعزام […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر نرخنامه کرایه ی تاکسی بیسیم امیدیه […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر واگذاری ممیزی املاک و مستحدثات در […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۲

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری امیدیه […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص پرداخت حق الجلسه اعضاء هیأت تطبیق […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری رأساً نسبت به استرداد مبلغ […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد به منظور تأمین […]