نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۳۹۸-۰۵-۳۰

گزارش جلسه شماره۷۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

   
۱۳۹۸-۰۵-۲۲

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تخصیص ۱۰۰متر مربع زمین بصورت […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۲

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری مزایده بهره برداری از […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۲

گزارش جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۰

گزارش جلسه شماره ۷۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۰

گزارش جلسه شماره ۷۰کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم […]