نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۳۹۸-۰۴-۲۳

نظریه هیأت تطبیق جلسه ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۳۹۸-۰۴-۱۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر هزینه اعزام خانواده های محترم […]
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

گزارش جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۴-۱۰

گزارش جلسه شماره ۶۸ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۸ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه دوره […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، جهت […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

گزارش جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]