۱۳۹۸-۰۵-۳۰

گزارش جلسه شماره۷۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

   
۱۳۹۸-۰۵-۲۲

گزارش جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۱

گزارش جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

گزارش جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

گزارش جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

گزارش جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره جلسه: […]