جلسات شورا

۱۳۹۶-۱۰-۲۷

گزارش جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه صورتجلسه بررسی تعرفه عوارض ساختمانی شهرداری امیدیه سال ۹۷ جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۶

گزارش جلسه شماره ۱۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۹ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۵

گزارش جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۶ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روزسه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۱ ساعت ۱۶:۱۵ در محل […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۷

گزارش جلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۷ رأس ساعت ۱۶ […]