جلسات شورا

۱۳۹۸-۰۲-۰۸

گزارش جلسه شماره ۶۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۴

گزارش جلسه شماره ۶۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۲

گزارش جلسه شماره ۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۰

گزارش جلسه شماره ۶۰شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۱

گزارش جلسه شماره ۵۹شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۹ شورای اسلامی شهر امیدیه    جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز سه شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ساعت ۳۰/۱۷با حضور اعضاء […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

گزارش جلسه شماره ۵۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۸ شورای اسلامی شهر امیدیه    جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روزیکشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رأس ساعت ۳۰/۱۴در سالن […]