جلسات کمیسیون ها

۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرامیدیه روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷:۱۵ […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون خدمات شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۸ در محل شورای شهربا قرائت […]