۱۳۹۷-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه  مورخ […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه مورخ […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۱

گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۱ […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۶

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۶ […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ […]