جلسات کمیسیون ها

۱۳۹۸-۰۲-۰۲

گزارش جلسه شماره ۶۱ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۱ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه دوره […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۹

گزارش جلسه شماره ۶۰ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۰ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه دوره […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴۹ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۹ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۸ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۸ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ۲۶/۹/۹۷ […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴۷ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۷ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه       جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز  شنبه […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۲

گزارش جلسه شماره ۴۶ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۶ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ […]