۱۳۹۶-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص نیاز به خدمات خانم سارا شریفی […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری درخصوص نیاز به خدمات سید ابراهیم رضوی نسب […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به پرسنل […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص اختصاص زمین به ابعاد ۲/۵ در […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به کلیه […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به […]