۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، نظر به اتمام قرارداد تفکیک […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد جهت […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد وسایل […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه    نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد مبلغ […]
۱۳۹۸-۰۲-۳۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۵ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۷

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۴ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تخصیص مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد […]