۱۴۰۱-۰۱-۳۰

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری امیدیه، در خصوص شیوه نامه سرمایه گذاری […]
۱۴۰۱-۰۱-۳۰

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر […]
۱۴۰۱-۰۱-۳۰

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری امیدیه، در خصوص نامگذاری معابر با […]
۱۴۰۱-۰۱-۳۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه درخواست آقای ایمان شریفات عضو محترم ششمین دوره شورای […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص یک جلد دفترچه ارزش […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۷

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     گزارش حسابرسی مؤسسه ارقام پژوهان دقیق مربوط به سال ۹۹ […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی براینکه شهرداری امیدیه درنظر دارد بنا […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهردارمحترم امیدیه درنظر دارد به […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص یک جلد دفترچه بودجه […]
۱۴۰۰-۱۱-۱۹

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی براینکه شهرداری امیدیه درنظر دارد بنا به […]