۱۴۰۰-۰۴-۱۶

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه      نامه شماره فوق شهرداري در خصوص يک جلد دفترچه ارزش […]
۱۴۰۰-۰۴-۱۶

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري در خصوص تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اختصاص زمینی به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر واگذاری غرفه ای به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۹

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اختصاص زمینی به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     گزارش حسابرسی مؤسسه سیاق نوین جهان مربوط به سالهای ۹۸-۹۷ […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري مبني بر اختصاص زميني به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري در خصوص تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۶

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري اميديه مبني بر دفترچه متمم بودجه […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۵

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري مبني بر صورتجلسه توافق نامه شماره […]