۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، جهت […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه درخواست آقای ایمان شریفات عضو محترم ششمین دوره شورای […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق  در خصوص اینکه شهرداری در نظر دارد با […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی به پیوست نامه شماره ۴۲۶۵۳/ ۰۱/ […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر، برگزاری مناقصه خدمات شهر منطقه یک […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامــه شمــاره فوق مبنی بر تقاضای اداره آموزش و پــرورش […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری درخصوص دستورالعمل قانون توسعه پایدار و […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، جهت […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۸

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق در خصوص واگذاری حسابرسی سال ۱۴۰۱ شهرداری امیدیه […]