گزارش عملکرد مالی شهرداری امیدیه در سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۷۶ بند ۳۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

گزارش عملکرد مالی شهرداری امیدیه در سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۷۶ بند ۳۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش عملکرد مالی شهرداری امیدیه در سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۷۶ بند ۳۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی بشرح ذیل اعلام می گردد.

 

الف) بخش درآمدها

ردیف درآمدها و منابع تأمین اعتبار مبلغ پیشنهادی(ريال) وصولی سال ۹۶(ريال)
۱

۱-۱

۱-۲

۱-۳

۱-۴

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

وصولی از موسسات

وصولی از عوارض ساختمان و اراضی

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

هوارض بر پروانه کسب و فروش خدماتی

۳۰۳/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۸۰/۰۰۰

۱۴۶/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۳/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۴/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۴۰/۸۶۱/۳۲۵/۵۶۲

۱۰۰/۲۰۴/۷۵۰/۷۵۷

۱۳۶/۲۹۷/۲۴۹/۱۴۹

۲/۸۰۶/۶۸۱/۵۱۵

۱/۵۵۲/۶۴۴/۱۴۱

۲

۲-۱

۲-۲

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

وصولی توسط شهرداری و سایر

سهمیه از عوارض وصولی متمرکز

۵/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳/۵۰۷/۴۳۷/۵۰۰

۳۷/۴۳۷/۵۰۰

۳/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

۳-۱

۳-۲

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات غیر انتفاعی شهرداری

درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری

درآمد تأسیسات شهرداری

۴/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۳/۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴/۵۷۶/۹۶۶/۰۴۳

۴/۵۲۹/۶۳۰/۴۹۸

۴۷/۳۳۸/۵۴۵

۴

۴-۱

درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری

درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری

۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۹۳/۷۸۴/۶۰۰

۲/۰۹۳/۷۸۴/۶۰۰

۵

۵-۱

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

————

————

۶

۶-۱

۶-۲

۶-۳

اعانات و هدایا و دارائی

کمکهای اهدائی اشخاص

کمکهای دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی

مجموع دارائیهای که بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

۲۱/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

————

۲۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱/۷۷۷/۰۸۳/۶۱۱

۱۲/۲۳۵/۰۰۰

————

۱۱/۷۶۴/۸۴۸/۶۱۱

۷

۷-۲

سایر منابع تأمین اعتبار

فروش اموال شهرداری

۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰۵/۸۳۱/۲۰۰

۳۰۵/۸۳۱/۲۰۰

جمع کل ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶۳/۰۲۲/۴۲۸/۵۱۶

 

ب)بخش هزینه ها

وظیفه خدمات اداری وظیفه خدمات شهری وظیفه عمران شهری
فصل اول-

هزینه های پرسنلی

۲۴/۵۷۹/۰۷۵/۳۹۸ فصل اول-

هزینه های پرسنلی

۲۲/۳۳۲/۱۴۷/۵۲۵ برنامه ریزی توسعه شهری ۱۴۷/۹۷۵/۰۰۰
فصل دوم-

هزینه های اداری و حقوق نیروی انسانی

۴۳/۳۹۶/۰۴۰/۲۷۹ فصل دوم-

هزینه های اداری و حقوق نیروی انسانی

۸۰/۱۷۸/۳۸۷/۳۱۸ برنامه هدایت و دفع آبهای سطح داخل شهر ۳/۱۱۴/۸۸۰/۰۰۰
فصل سوم-

هزینه های سرمایه‌ای

۱/۷۱۸/۷۱۵/۸۵۰ فصل سوم-

هزینه های سرمایه‌ای

۳/۳۳۴/۸۲۰/۲۵۰ برنامه حمل و نقل و بهبود (عبور و مرور شهری) ۱۵/۲۱۳/۴۰۶/۷۱۵
فصل چهارم-

هزینه های انتقالی

۳/۳۱۷/۵۸۹/۹۷۵ فصل چهارم-

هزینه های انتقالی

۱/۵۱۵/۳۰۲/۳۱۵ برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها ۱/۰۹۶/۷۹۳/۴۶۰
جمع کل ۷۳/۰۱۱/۴۲۱/۵۰۲ جمع کل ۱۰۷/۳۶۰/۶۵۷/۴۰۸ برنامه بهبود محیط شهری ۲۱/۹۲۴/۳۲۴/۳۲۹
  برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی ۳۲/۵۵۰/۰۰۰
برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری ۲/۷۷۱/۰۹۸/۴۰۰
برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا ۶/۳۳۹/۱۴۶/۴۷۶
برنامه پروژه های معوقه ۲/۶۴۶/۶۲۶/۱۸۹
جمع کل ۲/۶۴۶/۶۲۶/۱۸۹
جمع کل ۲۳۳/۶۸۵/۷۸۹/۴۷۹

 

 

نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه
نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه
شورای اسلامی شهر امیدیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *