۱۳۸۷-۰۷-۰۶

گزارش جلسه شماره ۳۵ مورخ ۷۸/۷/۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     بدليل عدم حضور بموقع اعضاء جلسه رأس ساعت ۱۷ با صلوات حاضرين […]
۱۳۸۷-۰۳-۲۲

گزارش جلسه شماره ۱۱ مورخ ۷۸/۳/۲۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه رأس ساعت ۳۰/ ۱۸ با صلوات حاضرين شروع شد دستور جلسه […]
۱۳۸۱-۰۶-۱۰

گزارش جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۸۱/۶/۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۸۷ شورای اسلامی شهر امیدیه       بموجب دعوتنامه شماره ۲۶۹/ ۸۱/ش ش ا مورخ ۱۰/ ۶/ ۸۱ شورای […]
۱۳۸۱-۰۶-۰۹

گزارش جلسه شماره ۲۸۶ مورخ ۸۱/۶/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۸۶ شورای اسلامی شهر امیدیه       بموجب دعوتنامه شماره ۲۶۱/ ۸۱/ش ش ا مورخ ۹/ ۶/ ۸۱ شورای […]
۱۳۸۱-۰۴-۰۲

گزارش جلسه شماره ۲۷۲ مورخ ۸۱/۴/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از بحث و تبادل نظـر در خصوص كانديداهـاي شرايط احراز پســت […]
۱۳۸۰-۰۲-۱۶

گزارش جلسه شماره ۱۸۲ مورخ ۸۰/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۸۲ شورای اسلامی شهر امیدیه