۱۳۸۵-۱۲-۲۶

گزارش جلسه شماره ۱۶۲ مورخ ۸۵/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     در اين جلسه پس از تبادل نظر درخصوص حق الزحمه جلسات، تمامي […]
۱۳۸۴-۰۲-۱۷

صورتجلسه شماره ۱۱۲ مورخ ۸۴/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه شماره ۱۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     بر اساس دعوتنامه شماره ۱۵۴/ ۸۴/ش ش ا مورخ ۱۶/ ۲/ ۸۴ جلسه […]