۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۲ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۲ شورای اسلامی شهر امیدیه    
۱۳۹۹-۱۱-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۵ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]
۱۳۹۹-۰۸-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۰۰ مورخ ۹۹/۸/۱۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۳ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]
۱۳۹۹-۰۷-۰۹

گزارش جلسه شماره ۹۹ مورخ ۹۹/۷/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۳ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]
۱۳۹۹-۰۶-۲۳

گزارش جلسه شماره ۹۸ مورخ ۹۹/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۳ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]
۱۳۹۹-۰۶-۰۵

گزارش جلسه شماره ۹۷ مورخ ۹۹/۶/۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   رأس ساعت ۱۲ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم شورای […]