۱۳۹۶-۰۴-۱۴

گزارش جلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۹۶/۴/۱۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   براساس دعوت ازهیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه جلسه ای درروز چهارشنبه […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۸

گزارش جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     براساس دعوت ازهیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه جلسه ای در […]
۱۳۹۵-۱۲-۱۴

گزارش جلسه شماره ۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   براساس دعوت ازهیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه جلسه ایی درروز شنبه […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۲۶ مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   براساس دعوت ازهیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه جلسه ایی درروز سه […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۲۱ مورخ ۹۵/۱۰/۱۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   براساس دعوت ازهیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه جلسه ای درروزیکشنبه ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ساعت […]
۱۳۹۵-۱۰-۰۴

گزارش جلسه شماره ۱۲۰ مورخ ۹۵/۱۰/۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۴/۱۰/۹۵ ساعت […]