۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱۲ مورخ ۹۶/۷/۲۴ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱۱ مورخ ۹۶/۷/۱۷ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۱۷/۷/۹۶ ساعت ۱۷ […]