۱۳۹۷-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۲۷ مورخ ۹۷/۱/۲۷ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورای شهرروز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ رأس ساعت […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۴

گزارش جلسه شماره ۱۷ مورخ ۹۶/۱۰/۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۷ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۴ ساعت […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۴ مورخ ۹۶/۸/۲۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۱۳ مورخ ۹۶/۸/۷ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرامیدیه روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷ ساعت […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱۲ مورخ ۹۶/۷/۲۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱۱ مورخ ۹۶/۷/۱۷ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه روز دوشنبه مورخ۱۷/۷/۹۶ ساعت ۱۸ در محل شورای شهربا قرائت […]