۱۳۹۴-۱۱-۱۹

گزارش جلسه شماره ۹۵ مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیونها روز دوشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ ساعت۲۰/۱۶ باتلاوتی چند از کلام […]
۱۳۹۴-۰۷-۰۱

گزارش جلسه شماره ۷۵ مورخ ۹۴/۷/۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورای شهر ساعت۱۲مورخه ۱/۷/۹۴ با قرائت […]
۱۳۹۳-۱۰-۰۳

گزارش جلسه شماره ۴۵ مورخ ۹۳/۱۰/۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه    جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورای شهر ساعت۱۵مورخه ۳/۱۰/۹۳ با قرائت […]
۱۳۹۳-۰۹-۰۵

گزارش جلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۳/۹/۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورای شهر ساعت۱۶ مورخه ۵/۹/۹۳ با […]
۱۳۹۳-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۴۱ مورخ ۹۳/۸/۷ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

 بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورای شهر رأس ساعت۳۰/۱۶ مورخه ۷/۸/۹۳ […]
۱۳۹۳-۰۷-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۰ مورخ ۹۳/۷/۲۶ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۰ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه       جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورای شهر رأس ساعت۱۳ مورخه […]