۱۳۹۹-۰۵-۲۸

گزارش جلسه شماره ۹۵ مورخ ۹۹/۵/۲۸کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۴

گزارش جلسه شماره ۹۴ مورخ ۹۹/۵/۱۴کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۴ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۴

گزارش جلسه شماره ۹۳ مورخ ۹۹/۵/۱۴ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۳ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۷

گزارش جلسه شماره ۹۲مورخ ۹۹/۴/۱۷ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۲ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۹-۰۲-۱۶

گزارش جلسه شماره ۸۸ مورخ ۹۹/۲/۱۶ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۸ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید، […]
۱۳۹۹-۰۱-۲۵

گزارش جلسه شماره ۸۶ مورخ ۹۹/۱/۲۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۶ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]