۱۳۹۴-۱۰-۱۲

گزارش جلسه شماره ۸۶ مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۶ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   بر اساس دعوت از اعضای کمیسیون عمران جلسه ایی روز […]
۱۳۹۴-۰۴-۰۳

گزارش جلسه شماره ۶۵ مورخ ۹۴/۴/۳ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۵کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون های شورای شهرساعت۱۸ مورخه۳/۴/۹۴ با قرائت آیاتی از کلام […]
۱۳۹۴-۰۳-۰۶

گزارش جلسه شماره ۶۳ مورخ ۹۴/۳/۶ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۳ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیونها درتاریخ ۶/۳/۹۴ روز چهارشنبه ساعت ۳۰/۱۹ در محل […]
۱۳۹۴-۰۲-۳۰

گزارش جلسه شماره ۶۲ مورخ ۹۴/۲/۳۰ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۲ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون های شورای شهرساعت۱۲مورخه۲۳/۲/۹۴ با قرائت آیاتی از کلام […]
۱۳۹۴-۰۲-۰۹

گزارش جلسه شماره ۶۱ مورخ ۹۴/۲/۹ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۱ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیونهای شورای شهردرتاریخ ۹/۲/۹۴ روز چهارشنبه ساعت ۱۹ در […]