۱۴۰۱-۰۶-۰۱

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، به […]
۱۴۰۱-۰۶-۰۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره۳۱شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد جهت برپایی […]
۱۴۰۱-۰۵-۱۱

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره۳۰شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص اساسنامه طرح جامع مدیریت پسماند استان […]
۱۴۰۱-۰۵-۱۱

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره۳۰شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد با عنایت به […]
۱۴۰۱-۰۵-۱۱

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره۳۰شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد امتیاز بهره برداری […]
۱۴۰۱-۰۵-۱۱

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره۳۰شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد بنا به […]