۱۴۰۰-۱۰-۰۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص واگذاری حسابرسی سال ۱۴۰۰ […]
۱۴۰۰-۰۹-۲۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     با عنایت به اینکه واحد آتش نشانی شهرداری امیدیه ظرفیت […]
۱۴۰۰-۰۹-۲۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری درنظردارد با عنایت به […]
۱۴۰۰-۰۹-۰۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     در جلسه شماره ۸ مورخ ۹/۹/ ۱۴۰۰ اعضای شورای اسلامی […]
۱۴۰۰-۰۸-۲۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     بودجه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر امیدیه به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/ […]
۱۴۰۰-۰۸-۲۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص پرداخت ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ […]