۱۳۹۹-۰۵-۲۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹۵ مورخ ۹۹/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹۵ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری قصد دارد جهت تقدیر […]
۱۳۹۹-۰۵-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۵ مورخ ۹۹/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری قصد دارد قطعه […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۴ مورخ ۹۹/۵/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۴ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۳ مورخ ۹۹/۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۳ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۷

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۹۲ مورخ۹۹/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۹۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری قصد دارد با […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۷

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۹۲ مورخ ۹۹/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۹۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری قصد واگذاری امتیاز […]