۱۳۷۹-۰۶-۱۵

مصوبه شماره ۱۴ جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۷۹/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۴ جلسه شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۴-عطف به نامه شماره ۵۴۴۵ مورخه۸/ ۵/ ۷۹ شهرداري در […]
۱۳۷۹-۰۶-۱۵

مصوبه شماره ۱۳ جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۷۹/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۳ جلسه شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۳-عطف به نامه شماره ۴۸۰۳مورخه ۲۶/ ۴/ ۷۹ با توجه […]
۱۳۷۹-۰۶-۱۵

مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۷۹/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۲-نامه شماره ۷۰۷۰ مورخه ۱۵/ ۶/ ۷۹ شهرداري در خصوص […]
۱۳۷۹-۰۶-۱۵

مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۷۹/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۱-نامه شماره۶۵۸۵مورخه ۱/ ۶/ ۷۹ شهرداري در خصوص شركت دو […]
۱۳۷۹-۰۶-۱۵

مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۷۹/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۰-نامه شماره ۶۵۸۹ مورخه ۱/ ۶/ ۷۹ شهرداري در خصوص […]
۱۳۷۹-۰۶-۱۵

مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۷۹/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۹-نامه شماره ۶۷۳۵ مورخه ۹/ ۶/ ۷۹ شهرداري در خصوص […]