۱۳۸۷-۰۷-۰۶

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵ مورخ ۷۸/۷/۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۴-عطف بنامه شماره ۵۶۰۴مورخ ۱۳/ ۶/ ۷۸ با پرداخت مبلغ […]
۱۳۸۷-۰۵-۱۹

مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۲۷ مورخ ۷۸/۵/۱۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۹-عطف به نامه ۴۴۸۴ مورخ ۱۹/ ۵/ ۷۸با پرداخت مبلغ […]
۱۳۷۹-۰۲-۱۳

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۸۵ مورخ ۷۹/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۸۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۵-نامه مشاره ۷۰۵مورخ ۲۸/ ۱/ ۷۹در رابطه با درخواست آقاي […]
۱۳۷۹-۰۲-۱۳

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۸۵ مورخ ۷۹/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۸۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۴-نامه شماره ۱۰۸۵شهرداري در خصوص بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۸مورخ […]
۱۳۷۹-۰۲-۱۳

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۸۵ مورخ ۷۹/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۸۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۳-نامه شماره ۸۴۶مورخ ۳۰/ ۱/ ۷۹شهرداري در رابطه با مصوبه […]
۱۳۷۹-۰۲-۱۳

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۸۵ مورخ ۷۹/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۸۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۲-نامه شماره ۱۰۱۳مورخ ۴/ ۲/ ۷۹شهرداري كه قصد تعمير و […]