۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۹-نامه شماره ۲۳۳۲۱-۱۸/ ۱۲/ ۸۱ شهرداري مبني بر تصويـر درخواستهـاي […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۸-نامه شماره ۱۹۸۷۶-۷/ ۱۲/ ۸۱ شهرداري مبني بر واگـذاري قطعه […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۷-نامه شماره ۱۹۷۱۰-۷/ ۱۱/ ۸۱شهرداري مبني برادغام مقدار ۱۶/۵ متر […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۶-نامه شماره ۲۳۱۶۶-۱۵/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني بر تصوير نامه شماره۹۷۴۳مورخ۱۱/ […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۵-نامه شماره ۲۲۹۵۵-۱۳/ ۱۲/ ۸۱ شهرداري مبني برتقسيم و واگذاري […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۴-نامه شماره ۲۲۰۹۱-۵/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني برواگذاري مغـازه از۶۰باب مغازه […]