۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۳-نامه شماره ۲۲۰۹۰-۵/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني برواگذاري مغـازه از۶۰باب مغازه […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۲-نامه شماره ۲۲۰۹۲-۵/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني براعتراض آقاي رجب كورايي […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱-نامه شمـاره ۱۶۸۴۰-۴/ ۱۰/ ۸۱شهرداري مبني بر واگذاري قطعه زميني […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۱-نامه شماره ۲۴۰۲۱-۲۵/ ۱۲/ ۸۱ شهـرداري مبني بر تغيير كاربري […]
۱۳۸۱-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۳۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۰-نامه شماره ۲۳۴۱۴-۱۸/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني بر واگذاري آبخوري قديـم […]
۱۳۸۱-۱۲-۱۳

مصوبه شماره ۲۳ جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲۳ جلسه شماره ۳۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۲۳-نامه شماره ۲۱۷۵۹-۵/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني برمساعدت۰۰۰/۰۰۰/ ۲ريال (دوميليون ريال) […]