۱۳۸۱-۱۲-۱۳

مصوبه شماره ۲۲ جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲۲ جلسه شماره ۳۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۲۲-نامه شماره ۷۲۰۳-۱۹/ ۵/ ۸۱شهرداري برپرداخت اجاره ماهيانه يكصدهزار ريال […]
۱۳۸۱-۱۲-۱۳

مصوبه شماره ۲۱ جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲۱ جلسه شماره ۳۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۲۱-نامه شماره ۲۲۴۹۷۱-۱۰/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني بر پرداخـت پـاداش به […]
۱۳۸۱-۱۲-۱۳

مصوبه شماره ۲۰ جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲۰ جلسه شماره ۳۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۲۰-نامه شماره ۲۲۴۹۵-۱۰/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني بر فروش دوقطعـه زمين […]
۱۳۸۱-۱۲-۱۳

مصوبه شماره ۱۹ جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۹ جلسه شماره ۳۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۹-نامه شماره ۲۲۹۵۴-۱۳/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني بر پرداخت پاداش پايان […]
۱۳۸۱-۱۲-۱۳

مصوبه شماره ۱۸ جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۸ جلسه شماره ۳۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۸-نامه شماره ۲۲۰۸۸-۵/ ۱۲/ ۸۱شهرداري جايگزين كردن آقاي شريفـي به […]
۱۳۸۱-۱۲-۱۳

مصوبه شماره ۱۷ جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۷ جلسه شماره ۳۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه       ۱۷-نامه شماره ۲۱۸۸۲-۳/ ۱۲/ ۸۱شهرداري مبني برجايگزين كردن آقاي […]