۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱۷ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۷ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۷-نامه شماره ۱۵۳۱۸مورخ۱۴/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص راه اندازي پارك بادي […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱۶ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۶ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۶-نامه شماره ۱۲۲۸۹مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۸۵شهرداري درخصوص الحاق قطعه زميني […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱۵ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۵ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۵- نامه شماره ۱۵۵۶۱مورخ۲۰/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص پرداخت اجاره ماهيانه يكباب […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱۴ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۴ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۴-نامه شماره ۱۵۵۶۰مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص مساعدت مالي به […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۲-نامه شماره ۱۴۵۱۲مورخ۵/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص مساعدت مالي به آموزش […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۱-نامه شماره ۱۵۱۰۹مورخ۱۳/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص تخفيف هزينه صدور پروانه […]