۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۱۰-نامه شماره ۱۴۶۷۱مورخ۷/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص مساعدت مالي به آقاي […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۹-نامه شماره ۱۳۴۲۶مورخ۸/ ۱۱/ ۸۵شهرداري درخصوص انجام مزايده حضوري در […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۸-نامه شماره ۱۴۶۶۹مورخ۷/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص استرداد وجه به مبلغ-/۶۴۷/ […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۷-نامه شماره ۱۴۷۴۴مورخ۸ /۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص پاداش به پرسنل رسمي […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۶-نامه شماره ۱۵۳۱۹مورخ۱۴/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص واگذاري نيروي انساني بتعداد […]
۱۳۸۵-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۱۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     ۵-نامه هاي شماره ۱۵۳۱۷و۱۵۳۱۶مورخ۱۴/ ۱۲/ ۸۵شهرداري درخصوص واگذاري كارهاي جمع […]