۱۴۰۲-۰۹-۲۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص انتخاب آقای شمس الله زیدونی […]
۱۴۰۱-۱۲-۲۳

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۴۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۴-۲ /۱۲/ ۱۴۰۱ ( پرداخت مبلغ […]
۱۳۹۶-۰۳-۲۵

مصوبه واحده جلسه شماره ۹۶ مورخ ۹۰/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه واحده جلسه شماره ۹۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص  تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ شهرداری […]
۱۳۹۲-۰۵-۲۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۰ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ -/۰۰۰/ ۱۸۰/ […]
۱۳۹۲-۰۵-۲۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۰ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص طرح تفضیلی(کروکی محل  بهنگام شده) […]
۱۳۹۲-۰۴-۲۵

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۵۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری در خصوص درخواست شماره ۷۶۹۵۸۷/ ۱ […]