۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   با توجه به ارائه گزارش عملکرد درآمد – هزینه فروردین ماه […]
۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر […]
۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر نرخ  پیشنهادی سرویس مدارس از سوی […]
۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   با توجه به ارائه گزارش عملکرد درآمد – هزینه اسفند ماه […]
۱۴۰۳-۰۲-۱۸

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر دارد […]
۱۴۰۳-۰۲-۱۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، تعداد […]