۱۴۰۲-۱۱-۱۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   لایحه شماره فوق شهرداری امیدیه مبنی بر یک جلد دفترچه تعرفه […]
۱۴۰۲-۱۱-۱۰

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   لایحه شماره فوق شهرداری مبنی برنامگذاری پارک کوی سردار شهید اسماعیل […]
۱۴۰۲-۱۱-۱۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   لایحه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر دارد […]
۱۴۰۲-۱۰-۳۰

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   لایحه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر دارد […]
۱۴۰۲-۱۰-۳۰

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   لایحه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر دارد […]
۱۴۰۲-۱۰-۳۰

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نظر به تجدید نظر خواهی نسبت به بند ۳ صورتجلسه شماره […]