۱۴۰۱-۱۱-۰۲

مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری امیدیه مبنی بر یک جلد دفترچه […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۲

مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۲

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه       نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری جشنواره مسابقات […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۲

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۲

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی در […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۲

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص معرفی آقای مهرزاد دقیقیان به […]