۱۴۰۰-۰۲-۲۵

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۰۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري مبني بر صورتجلسه توافق نامه شماره […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداري مبني بر صورتجلسه توافق نامه في […]
۱۴۰۰-۰۲-۰۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر احداث میدان میوه و […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اختصاص زمینی به مساحت […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اختصاص زمینی به مساحت […]