۱۳۹۹-۰۴-۱۷

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۹۲ مورخ ۹۹/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۹۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری قصد واگذاری امتیاز بهره […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۷

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹۲ مورخ ۹۹/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره ۳۰۴۶/ ۹۹- ۸/ ۴/ ۹۹ شهرداری امیدیه مبنی […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۲ مورخ ۹۹/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر لیست نامگذاری معابر، محلات و […]
۱۳۹۹-۰۳-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۱ مورخ ۹۹/۳/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد […]
۱۳۹۹-۰۳-۲۴

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۹۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳جلسه شماره ۹۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر دارد […]
۱۳۹۹-۰۳-۲۴

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۹۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲جلسه شماره ۹۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر دارد […]