۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی  بر اینکه شهرداری در نظر دارد […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق پیرو درخواست اداره محترم ورزش و جوانان شهرستان […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق پیرو درخواست اداره محترم ورزش و جوانان شهرستان […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد حفظ ونگهداری […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص استرداد مبلغ پرداختی آقای علی یار […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۱۴ جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۴ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص واگذاری دو قطعه زمین مسکونی به […]