روز جهانی صنایع دستی و میراث فرهنگی ۱۴۰۲/۳/۲۰

روز جهانی صنایع دستی و میراث فرهنگی ۱۴۰۲/۳/۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم

 

صنایع دستی روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است. و در روزگاران کهن بعنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته است. صنایع دستی سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچگاه از گزارش پیام خود دست نمی کشند.