برنامه زمانبندی جلسات شورای اسلامی شهر امیدیه در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹

 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۷/۱
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۷/۱۵
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۷/۲۹
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۸/۱۲
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۸/۲۷
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۹/۲۵
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۱۰/۹
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۱۱/۷
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۱۲/۵
 • سه شنبه – ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


جلسات کمیسیونهای تخصصی شورا و هیأت رئیسه در روزهای قبل از جلسه تشکیل می شود.

به غیر از روزهای مشخص شده، در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل می گردد.

جلسات رأس ساعت ۱۸ برگزار می گردد.