نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۱-۱۲-۲۷

نظریه هیأت تطبیق جلسه شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۱-۱۲-۲۴

نظریه هیأت تطبیق جلسه شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۱-۱۲-۲۳

گزارش جلسه شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۶ شورای اسلامی شهر امیدیه       پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای […]
۱۴۰۱-۱۲-۲۳

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۴۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری امیدیه درخصوص درخواست مساعدت به اداره ورزش […]
۱۴۰۱-۱۲-۲۳

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۴۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۴-۲ /۱۲/ ۱۴۰۱ ( پرداخت مبلغ […]
۱۴۰۱-۱۲-۲۳

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۴۶ شورای اسلامی شهر امیدیه       به موجب درخواست تجدید نظر هیات تطبق به شماره […]