نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۲-۰۷-۱۰

نظریه هیأت تطبیق جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۲-۰۶-۲۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   درخصوص درخواست تجدید نظر در مصوبه شماره ۵۱مورخ۲۱/ ۵/ ۱۴۰۲ از […]
۱۴۰۲-۰۶-۲۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   درخصوص درخواست تجدید نظر در مصوبه شماره ۵۱مورخ۲۱/ ۵/ ۱۴۰۲ از […]
۱۴۰۲-۰۶-۲۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر نرخ  پیشنهادی سرویس مدارس از سوی […]
۱۴۰۲-۰۶-۲۹

گزارش جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۰۶-۰۴

نظریه هیأت تطبیق جلسه شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه