نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۳-۰۳-۲۳

نظریه هیأت تطبیق جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   با توجه به ارائه گزارش عملکرد درآمد – هزینه فروردین ماه […]
۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر […]
۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر نرخ  پیشنهادی سرویس مدارس از سوی […]
۱۴۰۳-۰۳-۱۲

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   با توجه به ارائه گزارش عملکرد درآمد – هزینه اسفند ماه […]
۱۴۰۳-۰۳-۱۲

گزارش جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]