جلسات شورا

۱۴۰۱-۰۱-۳۰

گزارش جلسه شماره ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای دیلمی رییس […]
۱۴۰۱-۰۱-۲۰

گزارش جلسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای دیلمی رییس […]
۱۴۰۰-۱۲-۲۳

گزارش جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۳۰/ ۱۹ جلسه شورا جهت بررسی لوایح شهرداری برگزار که […]
۱۴۰۰-۱۲-۲۲

گزارش جلسه یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۳۰/ ۱۸ جلسه شورا جهت بررسی لوایح شهرداری برگزار که […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]