جلسات شورا

۱۴۰۲-۱۱-۱۰

گزارش جلسه شماره ۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۱۱-۱۰

گزارش جلسه شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۱۰-۳۰

گزارش جلسه شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۱۰-۱۲

گزارش جلسه شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۰۹-۲۱

گزارش جلسه شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۰۹-۱۴

گزارش جلسه شماره ۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   ۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]