جلسات شورا

۱۴۰۳-۰۳-۱۲

گزارش جلسه شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۳-۰۲-۱۸

گزارش جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   ۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۳-۰۲-۰۴

گزارش جلسه شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس […]
۱۴۰۳-۰۱-۲۹

گزارش جلسه شماره ۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۳-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۱۲-۲۷

گزارش جلسه شماره ۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]