جلسات شورا

۱۴۰۲-۰۶-۲۹

گزارش جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۲-۰۵-۲۱

گزارش جلسه شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: در تاریخ […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

گزارش جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای مرویان رییس شورای […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

گزارش صورتجلسه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۴۰۲-۰۴-۲۵

گزارش جلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای مرویان رییس […]
۱۴۰۲-۰۳-۲۸

گزارش جلسه شماره ۴۸مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]